page_banner

สินค้า

ดรัม OPC เป็นส่วนสำคัญของเครื่องพิมพ์และทำหน้าที่บรรจุผงหมึกหรือตลับหมึกที่เครื่องพิมพ์ใช้ในระหว่างขั้นตอนการพิมพ์ ผงหมึกจะค่อยๆ ถ่ายโอนไปยังกระดาษผ่านดรัม OPC เพื่อสร้างการเขียนหรือรูปภาพดรัม OPC ยังมีบทบาทในการส่งข้อมูลภาพอีกด้วยเมื่อคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องพิมพ์ให้พิมพ์ผ่านไดรเวอร์การพิมพ์ คอมพิวเตอร์จะต้องแปลงข้อความและรูปภาพที่จะพิมพ์เป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์บางอย่าง ซึ่งจะถูกส่งไปยังดรัมไวแสงผ่านเครื่องพิมพ์ จากนั้นแปลงเป็นข้อความหรือรูปภาพที่มองเห็นได้